Zarządzanie Różnorodnością - Podstawą Budowania Kapitału Ludzkiego - 08 - 09-06-2016

Wolne miejsca: 0


news-pics

Szanowni Państwo,
W dniach 8-9 czerwca w warszawskim hotelu Polonia Palace, odbędzie się prestiżowe spotkanie dla wieloletnich Praktyków z dz. HR. Temat przewodni odnosić się będzie do szeroko pojętego zarządzania różnorodnością (kultura organizacyjna, zespoły wielopokoleniowe/wielokulturowe, doświadczenie, digitalizacja , zatrudnianie osób niepełnosprawnych itp..). Wydarzenie jest kameralne, w celu stworzenia możliwie najlepszych warunków do wymiany doświadczeń w oparciu o przedstawiane gotowe rozwiązania, przewidzianych jest jedynie 17 miejsc.
Jeżeli program spotkania przypadnie Państwu do gustu, serdecznie zapraszam do skorzystania z okazji.

O różnorodności wielowymiarowo                                                                                                       
* W kontekście Polski i świata
*  Płeć, wiek, sprawność, narodowość
*  Zarządzanie różnorodnością a potrzeby organizacji

Różnorodność - zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami
 * Przyszłość rynku pracy, trendy w Polsce i na świecie
 * Kultura organizacyjna i jej wpływ na kształtowanie postaw pracowników (przykłady polskie i międzynarodowe) 
 * Zarządzanie karierą
 * Zaangażowanie pracowników - "wirus współczesnych organizacji"

Zarządzanie różnorodnością w dobie transformacji cyfrowej (digitalizacji)
 *  Przykład dojrzałej organizacji i podejście do różnorodności
 *  Wyzwania dla różnorodności w dobie silnej transformacji otoczenia - przykłady z życia firm
 *  Zmiany technologiczne, a różnorodność
 *  Przykłady działań łączących transformację technologiczną i różnorodność
 *  Korzyści polityki różnorodności

>  Najlepsze praktyki wspierające zarządzanie różnorodnością w firmie
 *  Różnorodność? A po co?
 *  Tworzenie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność
 *  Wizja, misja, komunikacja...
 *  Rola liderów i managerów

> Wielokulturowość - praca w zespołach wielokulturowych i wirtualnych
*  Wdrażanie standardowego programu szkoleniowego dla menadżerów na 8 rynkach (SCAND i CEE) w ramach jednej organizacji o strukturze matrycowej -             kulturowe aspekty wdrożenia
*  Zarządzanie różnorodnością w Szwecji - najnowsze praktyki w szwedzkich przedsiębiorstwach
*  Przed jakimi wyzwaniami w zakresie wielokulturowości stoją polskie firmy?

Zarządzanie różnorodnością - czyżby nowe kategorie biznesowe?
*  Kapitał ludzki majątkiem firmy
*  Wybrane narzędzia zarządzania różnorodnością
*  Elastyczny czas pracy
*  Zarządzanie demografią
*  Zarządzanie przez wartości

> Siła pokolenia "Baby Boomers"
*  Budowanie i podtrzymywanie zaangażowania pracowników pokolenia "baby boomers"
*  Wspieranie rozwoju doświadczonych pracowników
*  Proces wymiany wiedzy i doświadczeń z młodszymi pokoleniami
*  Żyli długo i szczęśliwie...

> Jak przygotować firmę na skuteczne włączenie osób z niepełnosprawnością
*  Kontekst społeczny zatrudniania osób z niepełnosprawnością
*  Świadomość niepełnosprawności w firmie
*  Równe traktowanie - co to znaczy w firmie 
*  Technologie asystujące

> Wspieranie potencjału kobiet w organizacji poprzez wewnętrzną Sieć Kobiet
*  Powstanie inicjatywy i zaangażownie zarządu
*  Główne cele i założenia 
*  Programy rozwojowe i inicjatywy sieci dla kobiet 
*  Wyzwania i plany


W celu otrzymania broszury proszę o wiadomość na kontakt@progb.pl 

Swoimi doświadczeniami podzielą się reprezentaci branż: Kosmetycznych, Finansowych, Hotelarskich, Produkcyjnych, Fmcg, Bankowych, Radiowo-Telewizyjnych, Energetycznych i Informatycznych. W celu otrzymania broszury proszę o wiadomość na kontakt@progb.pl 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki rejestracji w spotkaniach biznesowych organizowanych przez firmę Pro Global Business s.c.

 • 2. Cena uczestnictwa w spotkaniu "Zarządzanie Różnorodnością - Podstawą Budowania Kapitału Ludzkiego" wynosi 2499 zł netto do 13.05, natomiast po 13.05 cena wynosić będzie 2999 zł netto.

 • 3. W cenie zawierają się dodatkowo: materiały sprawozdające przedstawiane business case’y w formie elektronicznej, przerwy lunchowe, skan wizytówek, przerwy kawowe.

 • 4. Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Pro Global Business, a Osobą zgłaszającą stanowi wysłanie formularza on-line bądź wysłanie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby spółki Pro Global Business s.c.Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, wysłana zostaje faktura pro forma, natomiast po zakończeniu spotkania zostaje wysłana faktura VAT drogą elektroniczną. Osoba zgłaszająca akceptuje otrzymanie faktury VAT bez swojego podpisu.

 • 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, lub podpisując się pod formularzem zgłoszeniowym, Osoba zgłaszająca jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, zwłaszcza do zawarcia umowy z Pro Global Business.

 • 6. W sytuacji kiedy Osoba zgłaszająca wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy w okresie trwania ceny promocyjnej, nie mniej płatności dokona po terminie spotkania, cena za udział dla jednej osoby będzie wynosić tyle co cena standardowa.

 • 7. Osoba zapisana na wydarzenie ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa na warunkach określonych poniżej.

 • 8. Rezygnacja powinna zostać wysłana listem poleconym do siedziby Pro Global Business s.c.

 • 9. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji do ostatniego dnia ceny promocyjnej, będzie zobowiązana uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 550 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

 • 10. W momencie kiedy Osoba zgłaszająca dokona rezygnacji po wygaśnięciu ceny promocyjnej zobowiązana jest do uiszczenia całkowitych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Pro Global Business.

 • 11. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma od Pro Global Business na numer konta: 30 1050 1054 1000 0092 2183 3826  (ING Bank Śląski)W tytule przelewu należy wpisać:Nazwę projektu, za który dokonywana jest opłata + data wydarzenia.

 • 12. W przypadku nie dotarcia na spotkanie oraz nie wysłania rezygnacji w formie pisemnej, Zgłaszający zobowiązany jest pokryć 100% kosztów uczestnictwa.

 • 13. Nie uregulowanie opłaty za uczestnictwo nie jest równoznaczne z anulacją udziału w wydarzeniu.

 • 14. Istnieje możliwość wyznaczenia innego Uczestnika w miejsce Osoby zgłoszonej.

 • 15. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie logotypu jego firmy na stronie www.progb.pl w zakładce „Referencje”.

 • 16. Pro Global Business zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, zmiany programu, oraz odwołania całego projektu.

 • 17. Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółki Pro Global Business s.c. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie podającej przysługuje prawo wglądu do danych oraz możliwość ich edytowania.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 18. Zgadzam się na odbieranie e-mali na temat propozycji nawiązaniu współpracy oraz zaproszeń do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pro Global Business s.c..